انگلیسی
دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر امیر محمد دانشیان مقدم  

مرتبه علمی: استادیار پایه 19

پست الکترونیک:

daneshian.a.m@gmail.com

daneshian.a.m@iaushab.ac.ir  

 

 

تحقیق و پژوهش

1)    Daneshian Moghaddam, A. M., B. Gürbüz. 2013. Evaluation of basil (Ocimum basilicum L.) essential oil content and yield under different plant densities and nitrogen levels. Journal of Medicinal Plants and By-products. 2: 159-162.

2)       Daneshian Moghaddam, A. M., Shayegh, J., Mikaili P. and J. Dolghari Sharaf. 2011.  Antimicrobial activity of essential oil extract of Ocimum basilicum L. leaves on a variety of pathogenic bacteria. Journal of Medicinal Plants Research. Vol. 5(15), pp. 3453-3456.

3)      Daneshian Moghaddam, A. M., Shayegh, J., Mikaili P. and J. Dolghari Sharaf. 2011.           Antimicrobial             activity of essential oil extract of Ocimum basilicum L. leaves on a variety of pathogenic bacteria. 2nd International Symposium on Underutilised Plant Species        “Crops for the Future – Beyond Food Security”, 27 June - 1 July 2011, Kuala Lumpur,            Malaysia.

4)      Daneshian, A. M., Gaemmaghami, S. 2010. Essential Oil,  Fresh and Drug Herb Yield     Qualifications of Basil (Ocimum basilicum L.) under Various Plant Densities and      Nitrogen Quantities. International Medicinal and Aromatic Plants Symposium. 21-23   June. Shiraz. IRAN.

5)      Daneshian, A. M., Shayegh, J., Dolghari Sharaf, J., A. Ahmadzadeh. 2010. Antibacterial effect of basil (Ocimum basilicum L.) on some pathogenic bacteria. International Medicinal and Aromatic Plants Symposium. 21-23 June. Shiraz. IRAN.

6)      Daneshian, A. M. 2010. Essential oil content and chemical components of basil (Ocimum basilicum L.) grown at different nitrogen levels. 11th Congress of Agriculture and Plant Breeding. 24-26 Aug. Tehran. IRAN.

7)      Daneshian, A. M., Gürbüz B., İpek A., Cöşge B., Arslan N., Özcan S., Sancak, C. 2009. Effects of Plant Density on Essential Oil Composition of Sweet Basil (Ocimum basilicum L.) Cultivated in Turkey. 57th International Congress and Annual Meeting of the GA. August 16-20, Planta Medica, 2009, Geneva, Switzerland.

8)      Daneshian, A. M., Gürbüz B., Coşge B., İpek A. 2009. Chemical Components of Essential Oils from Basil (Ocimum basilicum L.) Grown at Different Nitrogen Levels. International Journal of Natural and Engineering Sciences 3(3): 08-12.

9)      Daneshian, A. M., A. R. Ahmadzadeh, H. A. Shahriar and A. R. Khanizadeh. 2008. Effect of Sowing Dates on Grain and Biological Yield, Oil and Meal Protein Percentage in Three Cultivars of Rape (Brassica napus L.) Research Journal of Biological Science 3(7): 729-732.

10)  Daneshian, A. M., B. Gürbüz, B. Cösge and A. İpek. 2008. Effect of Plant Densities and Nitrogen Doses on Essential Oil Content, Herb Yield and Some Components of Ocimum basilicum. XVI Congress of Federation of European Societies of Plant Biology. 17-22 August 2008 FESPB, Tampere, FINLAND.

11)  Daneshian, A. M., A. Ahmadzadeh, A. Khanizadeh. 2006. The Effect of Different Planting Date on Grain and Biological Yield, Oil and Meal Protein Percentage Rate on Three Cultivar of Rape (Brassica napus L.) in Shabestar Area. Word Conference and Exhibition on Oilseed and Vegetable Oil  Utilization. 14-16 August 2006, Istanbul. TURKEY.     

12)  Daneshian, A. M., M. Karimi, A. Rezaei , F. Mousavi. 2005. The Effect of İrrigation   Levels and Nitrogen Fertilizer for Drought Damages Decrease on Yield and Yield Component of Sunflower (Helianthus annuus) . The 2nd İnternational Conference on İntegrated Approches , 24-28 September 2005. Rome, ITALY.

13)  Daneshian, A. M., B. Gürbüz, A. Ahmadzadeh and M. Shidfar. The situation and Application of Plant Color in Natural Dyeing Factories in Tabriz City, Iran.I. International Medicinal and Aromatic Plants Conference on Culinary Herbs. 29 April- 4 May 2007. Antalya, TURKEY.              

14)  Katar, D., B. Gürbüz, A. M. Daneshian, A. İpek. The Effect of Different Plant Density and Nitrogen Doses on Yield Component and Essential Oil of Lemon Balm (Melissa officinalis L.). Symposium Labiate, 22-25 February 2006 Sanremo, ITALY.

15)  Arslan, N., B. Gürbüz, A. İpek, S. Özcan, A. M. Daneshian, E. Sarıhan. The Effect of Corm Size and Different Harvesting Time on Saffron (Crocus sativa L.) Regeneration. IInd International Symposium on Saffron Biology and Technology. 28-30 October 2006 Mashhad, IRAN.

16)  Gürbüz, B., A. İpek, N. Arslan, A. M. Daneshian. The Effect of Nitrogen Doses on Essential Oil Composition of Some Sage (Salvia Officinalis L.) lines. Bundesforschungsanstalt fur Landwirtschaft (FAL) in Braunschweig. 04-08 October, 2005.

17)  Ahmadzadeh, A. , A.M. Daneshian.  The use of drought  tolerance indexes on lines of spring wheat of landrace origin.7th International Wheat Conference. 27 Nov-  2 Dec. 2005. Mardel Plata, Argentina.

 

18) تدین، ر.، م. یارنیا و ا.م. دانشیان مقدم. 1391. تأثیر محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر تعداد شاخه های تولیدی و عملکرد دانه در برخی از ارقام کلزا. همایش ملی پژوهش های راهبردی کشاورزی ایران. 22 تیر1391. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان.

19) تدین، ر.، م. یارنیا و ا.م. دانشیان مقدم. 1391. اثر زمان محلول پاشی عناصر ریز مغذی ( آهن، روی، منگنز) بر روی عملکرد و اجزای عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام کلزا. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ابران. 16-14 شهریور ماه 1391. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

20) تدین، ر.، م. یارنیا و ا.م. دانشیان مقدم. 1391. ارزیابی عملکرد برخی از ارقام کلزا با تاکید بر تغییرات خورجین طی محلول پاشی عناصر ریز مغذی. همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی. 16و15 مهر ماه 1391. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.

21) عبدالهی فسقندیس، ه.، م. یارنیا و ا.م. دانشیان مقدم. 1391. بررسی تغییرات تعدادی از پارامتر های مورفولوژیک ذرت در تاریخ های مختلف کاشت. همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی. 16و15 مهر ماه 1391. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.

22) عبدالهی فسقندیس، ه.، م. یارنیا و ا.م. دانشیان مقدم. 1391.اثر تاریخ کاشت و مدیریت تلفیقی علف های هرز بر رشد و عملکرد ذرت. همایش ملی پژوهش های راهبردی کشاورزی ایران. 22 تیر1391. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان.

23) حسینیان نژاد چرندابی، م.، م. یارنیا و ا.م. دانشیان مقدم. 1391.اثر تراکم بوته و روش کنترل تلفیقی(مکانیکی-علف کش اولتیما) برکنترل علف های هزر. همایش ملی پژوهش های راهبردی کشاورزی ایران. 22 تیر1391. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان.

24) حسینیان نژاد چرندابی، م.، م. یارنیا و ا.م. دانشیان مقدم. 1391. اثر تغییرات وزن خشک اجزای گیاه بر عملکرد ذرت در تراکم های مختلف با استفاده از علف کش اولتیما. همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی. 16و15 مهر ماه 1391. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.

25) دانشيان مقدم، ا. مشايق، ج.، دلگري شرف، ج. و ع. احمدزاده. 1389. بررسی اثر ضد باکتريايي اسانس گياه داروئی ريحان(Ocimum basilicum L.) روي باکتري استافيلوكوكوس اورئوس (Staphylococcus aureus). پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی. 27 و28 بهمن ماه.  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان).  

26)  احمدزاده، ع. ر.، مجيدي، ا. دانشيان، ا. م. و ب. علي زاده. 1389. بررسي تنوع ژنتيكي ارقام گلرنگ هاي بهاره با استفاده از نشانگرهاي مولكولی .RAPDپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی. 27 و28 بهمن ماه.  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان).

27) احمد زاده، ع. ر.، دانشیان، ا. م. و ا. ح. امیدی. 1389. ارزیابی ژنوتیپ های گلرنگ بهاره از نظر تحمل به خشکی در منطقه شبستر. دومین همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی. 9 دی ماه، دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری.

28) دانشیان مقدم، ا. م. و ع. ر. احمد زاده. 1377. اثرتاریخهای مختلف کاشت بر روی سه رقم ذرت در منطقه شبستر. پژوهشنامه دانشگاه آزاد اسلامی.

29) دانشیان مقدم، ا. م.، کریمی، م. 1375. بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری و کود ازته سرک بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه آفتابگردان. چهارمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.

30) دانشیان مقدم، ا. م.، طاهری، ا.1384. بررسی خصوصیات اکولوژیک گون از نظر تولید کتیرا. همایش توانمندیهای کشاورزی منطقه شمالغرب کشور26- 27 مرداد ماه، دانشگاه آزاد اسلامی خوی.

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.